Previous slide
Next slide

Persondatapolitik

Kære besøgende på vores hjemmeside.

Du har sikkert hørt om den nye EU-lovgivning om databeskyttelse General Data Protection Regulation (“GDPR”), som var gældende fra fredag d. 25. maj 2018. Du kan læse mere om (“GDPR”) her!!

Denne persondatapolitik forklarer, hvordan Rådgivningscenter Nord behandler dine personoplysninger som kunde.

1 DATAANSVARLIG

Den juridiske enhed, som er ansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger er:

Rådgivningscenter Nord

CVR nr. 53 46 50 13

Aalborgvej 92

9800 Hjørring

info@hjff.dk

98 92 28 00

2 BRUG AF PERSONOPLYSNINGER

Vi anvender dine personoplysninger til følgende formål:

 1. Levering af vores ydelse: Vi indsamler og anvender personoplysninger i forbindelse med levering af den forretningsmæssige og faglige rådgivning, som du har anmodet om. Vores rådgivningsydelser – fra landbrugsfaglig rådgivning til økonomisk og juridisk assistance mv. – er nærmere beskrevet på vores hjemmeside.
 2. Forretnings- og produktudvikling: Personoplysninger anvendes sammen med vore forretningspartnere til analyse, forsknings- og statistikformål med henblik på udvikling af vores forretning og rådgivningsydelser. Som eksemplar på resultater kan nævnes: bencmark grundlag indenfor såvel økonomiske som produktionstekniske nøgletal, konsekvensanalyser af ny lovgivning, indkomstprognoser m.v.

3 KATEGORIER AF PERSONOPLYSNINGER

Vi indsamler følgende oplysninger om dig til hvert af de nævnte formål:

 1. Levering af vores ydelser
 2. Almindelige personoplysninger: Navn, adresse, e-mail, telefonnummer
 3. Almindelige personoplysninger: Cpr-nummer
 4. Almindelige personoplysninger: Oplysninger om virksomhedens drift og produktionsforhold m.v.
 5. Almindelige personoplysninger: Oplysninger om virksomhedens ejerforhold og økonomi m.v.
 6. Særlige personoplysninger: Oplysninger om helbred mv., f.eks. i forbindelse med aftale om levering af medarbejderadministration , hjælp til sygedagpengerefusion m.v.
 7. Forretnings- og produktudvikling
 8. Almindelige personoplysninger: Oplysninger om virksomhedens drift, produktionsforhold og økonomi.

4. KILDER

Når vi indsamler information fra andre kilder end dig, vil denne kilde/disse kilder være:

 1. Offentlige myndigheder, f.eks. Skat
 2. Offentlige erhvervsregistre, f.eks CHR og CVR
 3. Landbrugets centrale databaser, f.eks. Dansk Markdatabase, Kvægdatabasen
 4. Leverandører og aftagere, som har en direkte økonomisk eller rådgivningsmæssig relation til din virksomhed.
 5. Andre samarbejdspartnere, f. eks. Pengeinstitut, realkredit eller revision, som har en direkte økonomisk eller rådgivningsmæssig relation til din virksomhed
 6. Online kilder, der er offentlig tilgængelige

5. BEHANDLINGSGRUNDLAG         

Vi behandler dine personoplysninger som beskrevet ovenfor baseret på følgende behandlingsgrundlag i forhold til hvert af de nævnte formål:

 1. Levering af vores ydelser

Behandlingsgrundlaget er den rådgivningsaftale, som du har indgået med os suppleret med vores generelle forretningsbetingelser.

 1. Forretnings- og produktudvikling

Lovgrundlag

Rådgivningsaftale

6. VIDEREGIVELSE AF DINE PERSONOPLYSNINGER

Vi videregiver dine personoplysninger til følgende kategorier af modtagere:

 1. Offentlige myndigheder, f.eks. i forbindelse med indsendelse af selvangivelse, pesticid- eller gødningsregnskaber, refusions- og støtteansøgninger mv.
 2. Koncernforbundne virksomheder, når det er nødvendigt for deres løsning af en opgave, som du har bedt om hjælp til. Oplysningerne kan også anvendes til markedsføringsformål. Hvis der er tale om følsomme personoplysninger, sker videregivelsen først, når du har givet samtykke hertil.
 3. SEGES Landbrug og Fødevarer F.m.b.A. (SEGES), når vi i forbindelse med levering af vores ydelser anvender en eller flere it-løsninger, som er udviklet og/eller driftes af SEGES. SEGES anvender oplysningeren til analyse-, forsknings- og statistikformål. I den forbindelse kan SEGES somkøre data modtaget fra os med data modtaget fra lokalforening og fra øvrige virksomheder med egne data.

Personoplysninger overføres ikke til tredjelande udenfor EU/EØS

7 OPBEVARING AF DINE PERSONOPLYSNINGER

Vi vil opbevare dine personoplysninger vedrørende:

 1. Oplysninger opbevares som udgangspunkt i op til 5 år regnet fra kundeforholdets ophør. Oplysningerne kan opbevares i en længere periode, hvor vi er undergivet erstatningsansvar, der løber efter den 5-årige periode eller i tilfælde, hvor lovgivningen tilsiger, at vi er forpligtet til at opbevare oplysningerne i en længere periode. NB: I kundeforhold, hvor det bliver aktuelt at foretage ejendomsavanceberegninger, kan vi gemme relevante oplysninger i en længere periode, idet der ellers er en risiko for at oplysningerne går tabt.

Vi vil opbevare dine personoplysninger i overensstemmelse med følgende kriterier: 1) sagligt formål, 2) for at et retskrav kan gøres gældende eller forsvares. Vi tilstræber at opbevaring af særlige personoplysninger begrænses mest muligt.

8 DINE RETTIGHEDER

Du har følgende rettigheder:    

 • Du har ret til at anmode om indsigt, berigtigelse eller sletning af dine personoplysninger.
 • Du har også ret til at modsætte  dig behandlingen af dine personoplysninger og få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.
 • Særligt har du en ubetinget ret til at modsætte dig behandlingen af dine personoplysninger til brug for direkte markedsføring.
 • Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du ret til at tilbagekalde dit samtykke til enhver tid. Din tilbagekaldelse vil ikke have betydning for lovligheden af behandlingen foretaget inden din tilbagekaldelse af dit samtykke.
 • Du har ret til at modtage de personoplysninger, som du selv har afgivet, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format(dataportabilitet).
 • Du kan altid indgive en klage tl databeskyttelsestilsynsmyndighed, f. eks. Datatilsynet.

Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at tilbagekalde et evt. samtykke ved at skrive en mail til info@hjff.dk.

Der kan være betingelser eller begrænsninger til disse rettigheder. Det er derfor ikke sikkert, at du f.eks. har ret til dataportabilitet i det konkrete tilfælde – dette afhænger af de konkrete omstændigheder i forbindelse med behandlingsaktiviteterne.

Opdateret : 08.03.2019